Go home

Giới thiệu

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất và Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có chức năng thực hiện các hoạt động tư vấn và cung ứng dịch vụ về: đo đạc và bản đồ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; tư vấn xác định giá đất; lập hồ sơ nhà đất; đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu và hồ sơ địa chính; các lĩnh vực về môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; tuyên truyền pháp luật và truyền thông về tài nguyên, môi tường; quan trắc và phân tích các thành phần môi trường; hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị quan trắc; quản trị, xây dựng, cập nhật dữ liệu và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai do Nhà nước giao, đặt hàng hoặc ký hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Chức năng nhiệm vụ

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình: đo đạc và bản đồ; hồ sơ địa chính; địa giới hành chính; cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; truyền thông tài nguyên môi trường; bảo vệ môi trường; quan trắc thành phần môi trường; các dự án khác trong lĩnh vực sự nghiệp về tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện công tác đo đạc và bản đồ; xây dựng lưới tọa độ, độ cao; đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; đo đạc thành lập công trình ngầm; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dữ liệu đo đạc và bản đồ, cơ sở dữ liệu địa lý; điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường và tài nguyên.

3. Kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thống kê môi trường và tài nguyên.

4. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, phân hạng đất nông nghiệp.

5. Tư vấn xác định giá đất.

6. Xác định vị trí, cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp; đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính.

7. Xây dựng, thành lập các loại bản đồ (trên giấy và bản đồ điện tử) chuyên ngành, chuyên đề, Atlas địa lý; bản đồ hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; các loại bản đồ: môi trường, khí hậu, lưu vực sông, tài nguyên nước, khoáng sản,…

8. Đăng ký đất đai, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính.

9. Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; lập phương án sử dụng đất; chồng ghép quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành lên bản đồ địa chính.

10. Kiểm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí các công trình về đo đạc, bản đồ; kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình và sản phẩm: đo đạc, bản đồ, đăng ký đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và sản phẩm về tài nguyên và môi trường.

11. Tư vấn thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản, lập báo cáo thăm dò; lập thiết kế mỏ, lập dự án đầu tư; thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác; giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản và các dịch vụ khác trong lĩnh vực khoáng sản.

12. Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất); lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước, hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước; lập hồ sơ về bảo vệ các nguồn nước; lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép về các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; xử lý, trám lấp giếng khoan, giếng đào không sử dụng; hành nghề khoan nước dưới đất.

13. Quan trắc hiện trạng các thành phần môi trường và các tác động đối với môi trường; lập báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề về môi trường; điều tra, thống kê, kiểm kê đánh giá và lập báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học; xây dựng và cập nhật bộ chỉ thị môi trường; xây dựng và điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường.

14. Vận hành, bảo trì, sửa chữa các trạm quan trắc môi trường tự động.

15. Vận hành, bảo trì, sửa chữa các pano điện tử và truyền thông môi trường.

16. Tuyên truyền pháp luật và truyền thông tài nguyên và môi trường; tổ chức sự kiện, hội nghị, tập huấn, hội thảo chuyên đề về tài nguyên và môi trường.

17. Tổ chức xây dựng, phát hành Bản tin Tài nguyên và Môi trường.

18. Tiếp nhận, quản trị, cập nhật dữ liệu, vận hành hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; nghiên cứu, phát triển, thiết kế, xây dựng phần mềm ứng dụng về tài nguyên và môi trường và các phần mềm khác theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

19. Tư vấn thực hiện các hoạt động về thu phí bảo vệ môi trường.

20. Tư vấn đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

21. Thực hiện tư vấn và dịch vụ khác cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính, địa hình; đo vẽ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bản đồ hiện trạng khu đất, bản đồ địa chính trích đo; đo vẽ bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng, tính khối lượng, trữ lượng các mỏ khoáng sản; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác; cắm mốc ranh đất, cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng, cắm mốc bảo vệ hành lang các công trình; khảo sát, đo đạc công trình.

- Lập dự án đầu tư, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, lập hồ sơ về nhà đất theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân.

- Lập đề án chỉnh sửa số nhà, đánh số nhà.

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch phát triển nông thôn mới.

- Điều tra, kiểm kê đất và tài sản gắn liền trên đất, lập phương án bồi thường phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo tác động môi trường; kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường và các thủ tục môi trường khác; phương án bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; báo cáo quan trắc môi trường; tư vấn bảo vệ môi trường lưu vực sông, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu; tư vấn thẩm định môi trường, đánh giá, phản biện độc lập về môi trường; lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

- Kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa các thiết bị: quan trắc, phân tích, trạm quan trắc môi trường tự động; kiểm định phương tiện đo đạc môi trường.

- Đo đạc, thu mẫu và phân tích thử nghiệm các thông số môi trường và các dịch vụ tư vấn khác về tài nguyên và môi trường.

- Thiết kế hệ thống xử lý chất thải (nước thải, khí thải); giám sát, thi công, cải tạo, bảo trì hệ thống xử lý chất thải và hệ thống xử lý nước cấp.

- Giám sát, lắp đặt, vận hành và nghiệm thu các thiết bị quan trắc, phân tích và các trạm quan trắc tự động không khí, nước mặt, nước thải.

- Tư vấn thu gom, xử lý, tiêu hủy chất thải; khảo sát và đánh giá chất lượng môi trường; kiểm kê nguồn thải, đánh giá sức chịu tải, thống kê các cơ sở gây ô nhiễm, phân tích đánh giá tình hình ô nhiễm; lập hồ sơ vay vốn Quỹ Bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quan trắc, nghiệp vụ phòng thí nghiệm, vận hành hệ thống quan trắc tự động, tập huấn về bảo vệ môi trường và lĩnh vực khác về tài nguyên và môi trường.

- Dịch vụ quảng cáo, tuyên truyền trên panô, sổ tay, banner và các ấn phẩm khác về tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trên lĩnh vực phân tích thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025; hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo ISO-14001.

- Tư vấn pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Phòng Hành chính Tổng hợp

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức, nhân sự; chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm; thi đua khen thưởng, kỷ luật; lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo công tác quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm và cải cách hành chính; công tác hành chính quản trị; quản lý dụng cụ, máy móc, thiết bị và tài sản của Trung tâm; văn thư lưu trữ, kho, quỹ, bảo vệ và các công việc phục vụ khác.

Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn, chương trình công tác; tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ; theo dõi tiến độ chung, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Chủ trì lập dự án, dự toán kinh phí các nhiệm vụ, lập thủ tục và theo dõi việc trình thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ Sở giao.

Xây dựng phương án về tài chính, quy chế tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý kế toán, tài chính; báo cáo thanh quyết toán tài chính theo quy định; chủ trì, phối hợp với các phòng trong việc xây dựng các loại đơn giá hoạt động của Trung tâm.

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện mua sắm thiết bị, phụ kiện, hóa chất, vật tư, dụng cụ và các dịch vụ khác theo quy định để phục vụ hoạt động của Trung tâm.

Phòng Tư vấn và Dịch vụ

Tiếp nhận yêu cầu của các tổ chức, cá nhân; chủ trì lập kế hoạch, dự toán các công trình dịch vụ, lập thủ tục đấu thầu, thủ tục báo giá, ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng tư vấn và dịch vụ; nhận các loại mẫu môi trường; bàn giao kết quả, sản phẩm do Trung tâm thực hiện cho các tổ chức cá nhân sau khi hoàn thành; theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ; đề xuất phân công đơn vị thực hiện hợp đồng dịch vụ.

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ, hồ sơ về nhà đất; thay mặt người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hồ sơ về nhà, đất.

Thực hiện dịch vụ, tư vấn pháp luật về nhà, đất, bao gồm: trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thay mặt người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hồ sơ về nhà, đất; tư vấn lập dự án đầu tư, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Điều tra, kiểm kê, lập phương án bồi thường phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án; lập phương án sử dụng đất.

Tư vấn thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản, lập báo cáo thăm dò; lập thiết kế mỏ, lập dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác; giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản và các dịch vụ khác trong lĩnh vực khoáng sản.

Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất); lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước và hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước; lập hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; lập phương án tái sử dụng nước; lập hồ sơ đề nghị cấp phép về các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; lập hồ sơ về bảo vệ các nguồn nước.

Tư vấn xử lý, trám lấp giếng khoan, giếng đào; hành nghề khoan nước dưới đất.

Lập báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm của tỉnh; Báo cáo chuyên đề về môi trường hàng năm.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường và các thủ tục môi trường khác; lập phương án bảo vệ môi trường; phương án cải tạo phục hồi môi trường; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở; báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Tư vấn thẩm định môi trường, đánh giá, phản biện độc lập về môi trường.

Tư vấn lập hồ sơ vay vốn Quỹ Bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, cải thiện chất lượng môi trường.

Tư vấn thu gom, xử lý, tiêu hủy chất thải; khảo sát và đánh giá chất lượng môi trường; kiểm kê nguồn thải, đánh giá sức chịu tải, thống kê các cơ sở gây ô nhiễm, phân tích đánh giá tình hình ô nhiễm.

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật về môi trường và tài nguyên, tư vấn và thiết kế hệ thống xử lý chất thải; Giám sát, thi công, cải tạo, bảo trì hệ thống xử lý chất thải và hệ thống xử lý nước cấp; Lập hồ sơ đánh giá hiệu quả xử lý chất thải.

Tư vấn lắp đặt, vận hành và nghiệm thu các thiết bị phân tích, quan trắc và các trạm quan trắc tự động liên tục.

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trên lĩnh vực phân tích thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025; hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo ISO-14001.

Phòng Kỹ thuật

Nghiên cứu triển khai ứng dụng hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật; soạn thảo các quy định về kỹ thuật, quy trình kiểm tra sản phẩm tại Trung tâm.

Lập thiết kế kỹ thuật và dự toán các nhiệm vụ được giao thực hiện.

Giám sát thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ do Trung tâm thực hiện; kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng sản phẩm do các đơn vị khác thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện giao nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, sản phẩm trong nội bộ Trung tâm và với các đơn vị khác có liên quan; kiểm tra, nhận bàn giao và lưu trữ file dữ liệu.

Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ; thiết kế, xây dựng phần mềm; hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật về tài nguyên và môi trường.

Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin; quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu; duy trì, quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử.

Xây dựng, biên tập các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề, bản đồ hành chính, Atlas và các loại bản đồ khác theo yêu cầu.

Phân tích, xử lý, cập nhật, công bố và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường.

Vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động không khí, nước mặt, nước thải.

Vận hành, bảo trì, sửa chữa các pano điện tử và truyền thông môi trường.

Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị phân tích, quan trắc môi trường, trạm quan trắc môi trường tự động.

Giám sát lắp đặt, vận hành và nghiệm thu các thiết bị trạm quan trắc tự động không khí, nước mặt, nước thải.

Phòng Quan trắc Môi trường

Lập thiết kế kỹ thuật các nhiệm vụ quan trắc môi trường.

Thực hiện các chương trình quan trắc môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Cập nhật dữ liệu quan trắc môi trường.

Đo đạc, thu mẫu các nhiệm vụ quan trắc môi trường và các hợp đồng dịch vụ quan trắc môi trường nước, không khí, đất, trầm tích, chất thải rắn, bùn thải, khí thải và dioxin.

Thực hiện báo cáo các nhiệm vụ quan trắc, đánh giá và thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường cho cơ quan quản lý theo quy định; xây dựng các báo cáo phân tích dữ liệu quan trắc môi trường.

Thực hiện bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ quan trắc cho các tổ chức và cá nhân.

Giám sát lắp đặt, vận hành và nghiệm thu các thiết bị quan trắc hiện trường.

Duy trì và cải tiến các hoạt động quan trắc môi trường theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025.

Chủ trì nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp đo đạc thu mẫu mới trong lĩnh vực môi trường.

Xây dựng mạng lưới quan trắc thành phần môi trường.

Phòng Phân tích Thử nghiệm

Thực hiện phân tích các thành phần môi trường nước, không khí, đất, trầm tích, chất thải rắn, bùn thải,…

Thực hiện đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ phân tích thí nghiệm các thành phần môi trường cho các tổ chức và cá nhân.

Chủ trì nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp phân tích mới trong lĩnh vực môi trường.

Giám sát lắp đặt, vận hành và nghiệm thu các thiết bị phân tích.

Duy trì và cải tiến các hoạt động phân tích thử nghiệm theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025.

Phòng Truyền thông Cộng đồng

Xây dựng các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật lĩnh vực truyền thông môi trường kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo phân công; tư vấn thẩm định các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật lĩnh vực truyền thông môi trường.

Thực hiện các nhiệm vụ về truyền thông tài nguyên môi trường; tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường; tổ chức các sự kiện, hội nghị, tập huấn, các hoạt động truyền thông về tài nguyên và môi trường.

Dịch vụ quảng cáo, tuyên truyền trên panô, sổ tay, banner và các ấn phẩm khác về tài nguyên và môi trường.

Tư vấn bảo vệ môi trường lưu vực sông, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tư vấn thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề tài, dự án về quản lý và bảo vệ môi trường.

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về ứng dụng và phát triển công nghệ môi trường; hợp tác khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường.

Tổ chức xây dựng, phát hành Bản tin Tài nguyên và Môi trường.

Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường.

Tư vấn các thủ tục về môi trường, thu phí bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

Điều tra, thống kê, kiểm kê đánh giá và lập báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học.

Ðội Ðo đạc - Bản đồ

Khảo sát, đo đạc thành lập lưới địa chính và bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng khu đất; đo vẽ hiện trạng nhà; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đo đạc lập bản đồ địa hình và các loại bản đồ khác; đo đạc hiện trạng, lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng các mỏ khoáng sản để tính khối lượng, trữ lượng khoáng sản; cắm mốc ranh đất; khảo sát, cắm mốc, đo đạc và lập hồ sơ địa giới hành chính; thi công các công trình đo đạc theo yêu cầu và đo đạc phục vụ thu hồi đất.

Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện điều tra thu thập thông tin phục vụ xây dựng dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường.

Phối hợp phòng Quan trắc Môi trường thực hiện nhiệm vụ đo đạc, thu mẫu môi trường.

Đội Quy hoạch - Giá đất

Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Tư vấn thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; chồng ghép quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành lên bản đồ địa chính; lập đề án, thực hiện chỉnh sửa số nhà, đánh số nhà; thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập quy hoạch phát triển nông thôn mới.

Điều tra, xây dựng bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá các loại đất.

Tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, phân hạng đất nông nghiệp; lập phương án sử dụng đất; tư vấn thực hiện chỉnh sửa số nhà, đánh số nhà; tư vấn thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước, khoáng sản, biến đổi khí hậu.

Chi nhánh tại thị xã Long Khánh

Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom, thị xã Long Khánh và một số huyện khác theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm.

Chi nhánh tại huyện Nhơn Trạch

Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và một số huyện theo phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm.

Table of Contents