DANH SÁCH THỦ TỤC

STTTên thủ tụcLĩnh vựcChi tiết
1 Nhận mẫu phân tích theo yêu cầu Đo đạt phân tích Xem
2 Đo đạc các thành phần môi trường theo yêu cầu Đo đạt phân tích Xem
3 Ký hợp đồng lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Xem
4 Ký hợp đồng lập báo cáo tình hình thực hiện theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Môi trường Xem
5 Ký kết hợp đồng thực hiện Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ; báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ của chủ nguồn thải Môi trường Xem
6 Trích lục thửa đất (đã có giấy chứng nhận) Đo đạt đất đai Xem
7 Trích lục thửa đất (chưa có giấy chứng nhận) Đo đạt đất đai Xem
8 Ký kết hợp đồng thực hiện thủ tục thế chấp, giải chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Hồ sơ nhà đất Xem
9 Ký kết hợp đồng thực hiện thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp thay đổi tờ thửa nhưng không thay đổi diện tích) Hồ sơ nhà đất Xem
10 Ký kết hợp đồng thực hiện thủ tục Gia hạn thời hạn sử dụng đất Hồ sơ nhà đất Xem
11 Ký kết hợp đồng thực hiện thủ tục Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp chuyển quyền trọn thửa) Hồ sơ nhà đất Xem
12 Ký kết hợp đồng thực hiện thủ tục trích sao, trích lục hồ sơ Hồ sơ nhà đất Xem